Otsing

Domeeni registreerimise tingimused

1. Lepingu ese

1.1. Käesoleva lepinguga kohustub täitja osutama tellija ja registri vahelisi vahendusteenuseid, domeeni registreerimisel, teisaldamisel või kehtivusaja pikendamisel pärast seda, kui tellija on need tellinud ja tasunud kehtestatud tasu.
1.2. Tellija nõustub täitja privaatsuspoliitikaga (https://www.iv.lt/et/privaatsuspoliitika/), et tema andmed ja kontaktandmed edastatakse domeeni haldamisega seotud kolmandatele isikutele. Eesmärk on vahendusteenuste nõuetekohane osutamine.

2. Tasumäärad ja arveldamiskord

2.1. Domeeni registreerimise, teisaldamise, kehtivusaja pikendamise või taastamise aastatasu on märgitud tellijale tasumiseks koostatud arvel.
2.2. Tellija peab tasu täitjale tasuma hiljemalt maksearvel märgitud tähtajaks. Kui arvet ei tasuta õigeaegselt, on täitjal õigus rakendada tühistatud teenuse taastamise eest lisatasu.
2.3. Domeeni esimesest kehtivusaastast arvatakse maha domeeni pikendamise registriga kooskõlastamiseks vajalik ajavahemik.
2.4. Täitja jätab endale õiguse tasumäärasid muuta, teavitades sellest tellijat vähemalt 1 (üks) kuu enne järgmist aruandeperioodi.
2.5. Tellija nõustub täitja saadetud teadete ja arvete saamisega elektroonilisel kujul.

3. Õigused ja kohustused

3.1. Täitja kohustub
3.1.1. Hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates lepingu punktis 2.2. nimetatud kohustuse täitmisest esitama tellija nimel registrile elektroonilise taotluse domeeni registreerimiseks, teisaldamiseks või kehtivusaja pikendamiseks 1 (üheks) aastaks.
3.1.2. Hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates lepingu punktis 3.1.1 nimetatud kohustuse täitmisest tagastama tellijale lepingu punktis 2.1. punktis 2.1 nimetatud summa domeeni registreerimise ebaõnnestumise korral.
3.1.3. Hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne domeeni kehtivusaja lõppemist saatma arve tasumiseks tellija määratud e-posti aadressile lepingu 2.1. punktis täpsustatud summa domeeni kehtivusaja pikendamise eest.
3.2. Tellija kohustub
3.2.1. Esitama õigeid tellijat tuvastavaid ja kontaktandmeid ning teavitama nende muudatustest õigeaegselt. Täitja taotlusel esitama dokumendid, mis kinnitavad viidatud teabe õigsust.
3.2.2. Säilitama täitja esitatud sisselogimisandmeid.
3.2.3. Mitte kasutama domeeni ebaseaduslikel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, massiliseks e-postitamiseks, arvutisüsteemide, võrkude toimimise või turvalisuse kahjustamiseks, samuti rikkudes Leedu Vabariigis kehtivaid õigusakte, täitja ja kolmandate isikute õigusi.
3.2.4. Teavitama täitjat viivitamatult domeeni toimimise riketest.
3.2.5. Nõustuma ja täitma domeeni registreerimise tingimusi ja nõudeid valitud nimeruumile.

4. Poolte vastutus

4.1. Täitja vastutab juhtudel, kui lepingu punktis 3.1 loetletud kohustused ei ole täidetud, kui need on tingitud täitja süüst.
4.2. Domeeni kasutamise õiguspärasust puudutavate vaidlusküsimuste korral võtab tellija endale täieliku vastutuse.
4.3. Kumbki pool ei vastuta teisele poolele tekitatud kaudse kahju eest.

5. Lepingu kehtivus

5.1. Leping on tähtajatu ja jõustub hetkest, mil tellija esitab täitjale lepingu punktis 1.1. loetletud teenuste tellimuse ja täidab lepingu punktis 2.2. sätestatud kohustuse.
5.2. Leping kaotab kehtivuse, kui tellija ei täida mõnda käesolevast lepingust tulenevat kohustust.
5.3. Tellijal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest täitjat. Sellisel juhul tasutud sissemakseid tellijale ei tagastata.

6. Muud sätted

6.1. Lepingus sätestamata ja reguleerimata küsimused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel või kooskõlas Leedu Vabariigi kohaldatavate õigusaktidega.
6.2. Kõik vaidlused, milles ei ole võimalik kokku leppida, lahendatakse Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

rackray_logo