Otsing

Professionaalse hostimise tingimused

1. Lepingu ese

1.1. Käesoleva lepinguga kohustub täitja andma tellijale õiguse kasutada serveriressursse valitud plaani kohaselt (edaspidi: teenus) pärast seda, kui tellija on selle tellinud ja tasunud kehtestatud tasu.
1.2. Tellija nõustub täitja privaatsuspoliitikaga (https://www.iv.lt/privatumo-politika/) ja isikuandmete töötlemise kokkuleppega (https://www.iv.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-susitarimas/).

2. Tasumäärad ja arveldamiskord

2.1. Serveri ressursside rentimise kuutasu on märgitud tellijale tasumiseks koostatud arvel. Teenuse eest tasutakse kokkulepitud perioodi eest ette.
2.2. Tellija peab tasuma teenuse täitjale hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Kui arvet ei tasuta õigeaegselt, on täitjal õigus rakendada tühistatud teenuse taastamise eest lisatasu.
2.3. Teenuse parameetrid on toodud Hostingas.lt veebisaidil. Serverisüsteemi seadmete hooldustöid teeb täitja.
2.4. Täitja jätab endale õiguse tasumäärasid muuta, teavitades sellest tellijat vähemalt 1 (üks) kuu enne järgmist aruandeperioodi.
2.5. Tellija nõustub täitja saadetud teadete ja arvete saamisega elektroonilisel kujul.

3. Õigused ja kohustused

3.1. Täitja kohustub
3.1.1. Hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates lepingu punktis 2.2 sätestatud kohustuse täitmist andma tellijale õiguse kasutada tellitud serveriressursse tasutud aja jooksul.
3.1.2. Hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne teenuse kehtivuse lõppemist saatma arve tasumiseks tellija märgitud e-posti aadressile teenuse uuendamise eest.
3.1.3. Hiljemalt 1 (ühe) päeva jooksul kõrvaldama täitja riist- või tarkvara rikkest tingitud teenuse osutamise tõrked.
3.1.4. Võtma tehniliste seadmete turvalisuse tagamiseks vajalikke meetmeid.
3.1.5. Täitjal on õigus tellija server ilma ette teatamata välja lülitada, kui DDoS-rünnak (ingl Distributed Denial of Service) on suunatud serverisse või serveri töö põhjustab häired täitja tehnilisel platvormil.
3.1.6. Määrama pädeva Linuxi süsteemiadministraatori renditud serveri pidevaks hoolduseks, õigeaegsete tarkvarauuenduste ja turvalisuse tagamiseks.
3.1.7. Suurendama teenusepaketti, kui see on vajalik tellija serveri usaldusväärseks toimimiseks.
3.2. Tellija kohustub
3.2.1. Esitama õigeid tellijat tuvastavaid ja kontaktandmeid ning teavitama nende muudatustest õigeaegselt. Täitja taotlusel esitama dokumendid, mis kinnitavad viidatud teabe õigsust.
3.2.2. Säilitama täitja esitatud sisselogimisandmeid.
3.2.3. Tagama, et tellijale antud serveriressursse ei kasutata otseselt ega kaudselt ebaseaduslikel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, massiliseks e-postitamiseks, arvutisüsteemide, võrkude toimimise või turvalisuse kahjustamiseks, samuti rikkudes Leedu Vabariigis kehtivaid õigusakte, täitja ja kolmandate isikute õigusi.
3.2.4. Teavitama viivitamatult täitjat teenuse osutamise häirest.
3.2.5. Nõustuma täitja esitatud ressursiarvestuse andmetega ja tasuma kasutatud serveriressursside eest vastavalt tellijale tasumiseks koostatud arve.

4. Poolte vastutus

4.1. Täitja vastutab juhtudel, kui lepingu punktis 3.1 loetletud kohustused ei ole täidetud, kui need on tingitud täitja süüst.
4.2. Täitja ei vastuta tellija andmete säilitamise eest pärast lepingu lõppemist.
4.3. Tellija võtab endale täieliku vastutuse talle antud serveriressursside kasutamise seaduslikkuse kohta esitatud vaieldavate küsimuste korral.
4.4. Klient vastutab professionaalses hostimisserveris salvestatud isikuandmete ja nende töötlemise eest, nagu BDAR nõuab.
4.5. Kumbki pool ei vastuta teisele poolele tekitatud kaudse kahju eest.

5. Lepingu kehtivus

5.1. Leping on tähtajatu ja jõustub hetkest, mil tellija esitab täitjale lepingu punktis 1.1. loetletud teenuste tellimuse ja täidab lepingu punktis 2.2. sätestatud kohustuse.
5.2. Leping kaotab kehtivuse, kui tellija ei täida mõnda käesolevast lepingust tulenevat kohustust.
5.3. Tellijal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest täitjat. Tasutud osamaksed tagastatakse tellijale üksnes juhul, kui leping lõpetatakse tellija algatusel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates selle jõustumisest.

6. Muud sätted

6.1. Lepingus sätestamata ja reguleerimata küsimused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel või kooskõlas Leedu Vabariigi kohaldatavate õigusaktidega.
6.2. Kõik vaidlused, milles ei ole võimalik kokku leppida, lahendatakse Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

rackray_logo