Otsing

SSL-sertifikaadi väljaandmise tingimused

1. Lepingu ese

1.1. Käesoleva lepinguga kohustub täitja osutama kliendi ja tellija vahelisi vahendusteenuseid, väljastades SSL-sertifikaadi pärast seda, kui tellija on need tellinud ja tasunud kehtestatud tasu.
1.2. Tellija nõustub täitja privaatsuspoliitikaga (https://www.iv.lt/et/privaatsuspoliitika/), et tema andmed ja kontaktandmed edastatakse kolmandatele isikutele, kes on seotud SSL-sertifikaadi haldamisega. Eesmärk on vahendusteenuste nõuetekohane osutamine.

2. Tasumäärad ja arveldamiskord

2.1. SSL-sertifikaadi väljastamise aastatasu on märgitud kliendi jaoks tasumiseks koostatud arvele.
2.2. Tellija peab tasu täitjale tasuma hiljemalt maksearvel märgitud tähtajaks. Kui arvet ei tasuta õigeaegselt, on täitjal õigus rakendada tühistatud teenuse taastamise eest lisatasu.
2.3. Teenuse parameetrid on toodud Sertifikatai.lt veebisaidil.
2.4. Täitja jätab endale õiguse tasumäärasid muuta, teavitades sellest tellijat vähemalt 1 (üks) kuu enne järgmist aruandeperioodi.
2.5. Tellija nõustub täitja saadetud teadete ja arvete saamisega elektroonilisel kujul.

3. Õigused ja kohustused

3.1. Täitja kohustub
3.1.1. Hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates lepingu punktides 2.2. ja 3.2.3. sätestatud kohustuste täitmist esitama tellija nimel väljaandjale elektroonilise taotluse SSL-sertifikaadi väljaandmise kohta tellitud perioodiks.
3.1.2. Pärast seda, kui väljaandja on SSL-sertifikaadi väljastanud, esitama tellijale SSL-sertifikaadi avaliku võtme hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
3.1.3. Hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne väljastatud SSL-sertifikaadi kehtivusaja lõppu saatma arve tellija määratud e-posti aadressile tasumiseks lepingu 2.1. punktis täpsustatud summa SSL-sertifikaadi uuendamise eest.
3.2. Tellija kohustub
3.2.1. Esitama õigeid tellijat tuvastavaid ja kontaktandmeid ning teavitama nende muudatustest õigeaegselt. Täitja taotlusel esitama dokumendid, mis kinnitavad viidatud teabe õigsust.
3.2.2. Säilitama täitja esitatud sisselogimisandmeid.
3.2.3. Hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates Lepingu punktis 2.2 sätestatud kohustuse täitmist esitama täitjale kõik täitja nimetatud andmed SSL-sertifikaadi väljaandmiseks.
3.2.4. Kinnitama oma õigust kasutada määratud domeeni valitud SSL-sertifikaadi väljaandja kohaselt.
3.2.5. Nõustuma valitud SSL-sertifikaadi tingimustega ja neid täitma.

4. Poolte vastutus

4.1. Täitja vastutab juhtudel, kui lepingu punktis 3.1 loetletud kohustused ei ole täidetud, kui need on tingitud täitja süüst.
4.2. SSL-sertifikaadi kasutamise õiguspärasust puudutavate vaidlusküsimuste korral võtab tellija endale täieliku vastutuse.
4.3. Kumbki pool ei vastuta teisele poolele tekitatud kaudse kahju eest.

5. Sutarties galiojimas

5.1. Leping on tähtajatu ja jõustub hetkest, mil tellija esitab täitjale lepingu punktis 1.1. loetletud teenuste tellimuse ja täidab lepingu punktis 2.2. sätestatud kohustuse.
5.2. Leping kaotab kehtivuse, kui tellija ei täida mõnda käesolevast lepingust tulenevat kohustust.
5.3. Tellijal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest täitjat. Sellisel juhul tasutud sissemakseid tellijale ei tagastata.

6. Muud sätted

6.1. Lepingus sätestamata ja reguleerimata küsimused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel või kooskõlas Leedu Vabariigi kohaldatavate õigusaktidega.
6.2. Kõik vaidlused, milles ei ole võimalik kokku leppida, lahendatakse Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

rackray_logo