Otsing

Isikuandmete töötlemise kokkulepe

Käesolev isikuandmete töötlemise kokkulepe (edaspidi: kokkulepe) reguleerib isikuandmete töötlemist UAB Interneto vizija poolt, kes tegutseb oma kliendi nimel andmetöötlejana, tegutsedes vastutava töötlejana.

Üldosa

1. Kokkulepe reguleerib vastutava töötleja ja volitatud töötleja õigusi ja kohustusi isikuandmete töötlemisel, mida vastutav töötleja töötleb kokkulepe eriosas nimetatud teenuste osutamiseks vastutavale töötlejale.
2. Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni kehtib käesolev kokkulepe.
3. Vastutav töötleja kohustub:
3.1. tagama, et lepingu ja kokkuleppe täitmise ajal andmete volitatud töötlejale edastatud isikuandmed on vastutav töötleja kogunud ja töödelnud seaduslikult;
3.2. rakendama andmesubjekti õigusi;
3.3. andmete volitatud töötleja taotluse korral abistama teda isikuandmete töötlemise küsimustel.
4. Volitatud töötleja kohustub:
4.1. valima isikuandmete kaitseks tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis vastavad andmete laadile ja nende töötlemisest tuleneva ohu tasemele, ning tagama nende pidev ja katkematu toimimine;
4.2. tagama asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise isikuandmete kaitseks nii, et andmetöötlemine vastaks õigusaktide nõuetele ja oleks tagatud andmesubjektide õiguste kaitse;
4.3. mitte kasutama isikuandmeid muul eesmärgil kui lepingu ja käesoleva kokkuleppe täitmiseks, võtma meetmeid isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ning muu ebaseadusliku töötlemise vältimiseks;
4.4. mitte avaldama, mitte edastama ega tegema isikuandmeid mistahes viisil kättesaadavaks isikutele, kellel ei ole selleks õigust;
4.5. teavitama vastutavat töötlejat hiljemalt 24 tunni jooksul alates isikuandmetega seotud turvalisuse rikkumise märkamisest, kui ta märkab isikuandmete turvalisusega seotud rikkumisi (tegevust või tegevusetust, mis võivad põhjustada ohtu isikuandmete turvalisust või ohustavad neid);
4.6. tagama konfidentsiaalsuse nii lepingu ja kokkuleppe kehtivusajal kui ka pärast lepingu ja kokkuleppe kehtivuse lõppemist;
4.7. võtma isikuandmete turvalisuse tagamiseks kõiki meetmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 artiklil 32 kohaselt (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta);
4.8. kasutama kokkuleppe eriosas nimetatud andmete alltöötlejad;
4.9. tagama kokkuleppe eriosas nimetatud andmete alltöötleja abiga, et ta täidab kõik käesolevast kokkuleppest tulenevad volitatud töötleja kohustused;
4.10. osutama vastutavale töötlejale kogu vajalikku abi andmesubjekti õiguste täideviimisel andmesubjekti esitatud taotluste kohaselt;
4.11. abistama vastutavat töötlejat Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artiklites 32-36 sätestatud kohustuste täitmise tagamisel, võttes arvesse andmete töötlemise laadi ja volitatud töötlejale kättesaadavat teavet;
4.12. teavitama viivitamatult vastutavat töötlejat, kui volitatud töötleja arvates rikub vastutava töötleja korraldus õigusaktide sätteid;
4.13. õigeaegselt, hiljemalt 8 töötunni jooksul alates teavitamisest, vastama vastutava töötleja töötajate teadetes e-posti teel vadovams@iv.lt täheldatud kahtlase tegevuse kohta.
5. Lepingu ja käesoleva kokkuleppe sätete vahel vastuolu korral kohaldatakse käesoleva kokkuleppe sätteid.
6. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.
7. Kõik käesolevast kokkuleppest tulenevad vaidlused lahendatakse Leedu Vabariigi kohtutes.
8. Kokkuleppe lisa – eriosa.

Eriosa

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk on järgmiste andmete volitatud töötleja teenuste osutamine vastutavale töötlejale – veebisaidi majutus, e-posti, disaini, serverite rentimise teenused.
2. Andmesubjektide kategooriad:
2.1. vastutava töötleja töötajad;
2.2. vastutava töötleja tellijad ja nende esindajad;
2.3. vastutava töötleja tarnijad, teised partnerid ja nende esindajad;
2.4. muud isikud, kelle isikuandmeid vastutav töötleja säilitab volitatud töötleja pakutavas serveris.
3. Töödeldavate isikuandmete kategooriad:
3.1. eesnimi, perekonnanimi;
3.2. isikukood;
3.3. e-posti aadress;
3.4. telefoninumber;
3.5. ametinimetus;
3.6. fotod;
3.7. muud isikuandmed, mida vastutav töötleja säilitab volitatud töötleja pakutavas serveris.
4. Andmetöötlustoimingud on isikuandmeid võimalikult sisaldavate serverite jälgimine ja hooldamine, neis sisalduvate andmete varundamine ja säilitamine varukoopiate hoidlas mitte kauem kui vastutavale töötlejale osutatav varukoopiate varundusteenus.
5. Andmete alltöötleja on UAB Rakrėjus, ettevõtte kood 303126701.
6. Riik, kus isikuandmeid säilitatakse, on Leedu Vabariik.