Otsing

E-posti filtri tingimused

1. Lepingu ese

1.1. Käesoleva lepinguga kohustub täitja andma tellijale õiguse kasutada professionaalset e-posti filtrit veebisaidi sissetulevate kirjade kontrollimiseks (edaspidi: teenus) pärast seda, kui tellija on selle tellinud ja tasunud kehtestatud tasu.
1.2. Tellija nõustub täitja privaatsuspoliitikaga (https://www.iv.lt/et/privaatsuspoliitika/) ja isikuandmete töötlemise kokkuleppega (https://www.iv.lt/et/isikuandmete-tootlemise-kokkulepe/).

2. Tasumäärad ja arveldamiskord

2.1. Professionaalse e-posti filtri rentimise kuutasu on märgitud tellijale tasumiseks koostatud arvel. Teenuse eest tasutakse kokkulepitud perioodi eest ette.
2.2. Tellija peab tasuma teenuse täitjale hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Kui arvet ei tasuta õigeaegselt, on täitjal õigus rakendada tühistatud teenuse taastamise eest lisatasu.
2.3. Teenuse parameetrid on toodud Serveriai.lt veebisaidil.
2.4. Täitja jätab endale õiguse tasumäärasid muuta, teavitades sellest tellijat vähemalt 1 (üks) kuu enne järgmist aruandeperioodi.
2.5. Tellija nõustub täitja saadetud teadete ja arvete saamisega elektroonilisel kujul.

3. Õigused ja kohustused

3.1. Täitja kohustub
3.1.1. Hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates lepingu punktis 2.2 sätestatud kohustuse täitmist andma tellijale õiguse kasutada lepingu punktis 2.3 osutatud professionaalne e-posti filtrit tasutud aja jooksul.
3.1.3. Hiljemalt 1 (ühe) päeva jooksul kõrvaldama täitja riist- või tarkvara rikkest tingitud teenuse osutamise tõrked.
3.1.4. Võtma vajalikke meetmeid tellija paigutatud teabe turvalisuse tagamiseks.
3.1.4. Imtis būtinų priemonių Užsakovo patalpintos informacijos saugumui užtikrinti.
3.1.5. Täitjal on õigus lülitada teenuse osutamine välja ette teatamata, kui DDoS rünnak (ingl Distributed Denial of Service) on suunatud tellija veebisaidile või tellija kirjavoog põhjustab häireid täitja tehnilisel platvormil.
3.2. Tellija kohustub
3.2.1. Esitama õigeid tellijat tuvastavaid ja kontaktandmeid ning teavitama nende muudatustest õigeaegselt. Täitja taotlusel esitama dokumendid, mis kinnitavad viidatud teabe õigsust.
3.2.2. Säilitama täitja esitatud sisselogimisandmeid.
3.2.3. Mitte kasutama professionaalset e-posti filtrit ebaseaduslikel eesmärkidel, muu hulgas massiliseks e-postitamiseks, arvutisüsteemide, võrkude toimimise või turvalisuse kahjustamiseks, samuti rikkudes Leedu Vabariigis kehtivaid õigusakte, täitja ja kolmandate isikute õigusi.
3.2.4. Teavitama viivitamatult täitjat teenuse osutamise häirest.
3.2.5. Uuendama veebisaidi domeeni MX-kirjete konfiguratsiooni professionaalse e-posti filtri nõuete järgi.

4. Poolte vastutus

4.1. Täitja vastutab juhtudel, kui lepingu punktis 3.1 loetletud kohustused ei ole täidetud, kui need on tingitud täitja süüst.
4.2. Täitja ei vastuta tellija andmete säilitamise eest pärast lepingu lõppemist.
4.3. Tellija võtab endale täieliku vastutuse talle antud professionaalse e-posti filtri kasutamise seaduslikkuse kohta esitatud vaieldavate küsimuste korral.
4.4. Kumbki pool ei vastuta teisele poolele tekitatud kaudse kahju eest.

5. Lepingu kehtivus

5.1. Leping on tähtajatu ja jõustub hetkest, mil tellija esitab täitjale lepingu punktis 1.1. loetletud teenuste tellimuse ja täidab lepingu punktis 2.2. sätestatud kohustuse.
5.2. Leping kaotab kehtivuse, kui tellija ei täida mõnda käesolevast lepingust tulenevat kohustust.
5.3. Tellijal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest täitjat. Tasutud osamaksed tagastatakse tellijale üksnes juhul, kui leping lõpetatakse tellija algatusel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates selle jõustumisest.

6. Muud sätted

6.1. Lepingus sätestamata ja reguleerimata küsimused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel või kooskõlas Leedu Vabariigi kohaldatavate õigusaktidega.
6.2. Kõik vaidlused, milles ei ole võimalik kokku leppida, lahendatakse Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.