Otsing

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. UAB Interneto vizija (edaspidi äriühing) austab kõigi oma klientide (teenuste ostjate), sealhulgas äriühingu veebisaidi https://www.iv.lt/ (edaspidi veebisait) külastajate (edaspidi kliendid) õigust privaatsusele ning kohustub tagama nende isikuandmete kaitse ja nende õiguste andmesubjektidena tagamise.
1.2. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib äriühingu klientide (sealhulgas veebisaidi külastajate) isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise aluspõhimõtteid ja korda.
1.3. Kasutades äriühingu veebisaiti, samuti tellides/kasutades äriühingu pakutavaid teenuseid ja edastades äriühingule oma isikuandmeid, nõustute te käesoleva privaatsuspoliitika sätetega (välja arvatud andmetöötlustoimingud, mis nõuavad teie eraldi nõusolekut). Kliendid loetakse privaatsuspoliitikaga tutvunuks, kui nad teevad märke registreerides end veebisaidil/kliendisüsteemis selle poliitika teksti all. Privaatsuspoliitikaga saab veebisaidil igal ajal uuesti tutvuda.
1.4. Teie isikuandmete töötlemisel järgime me Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (edaspidi määrus),Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse (edaspidi IKS), Leedu Vabariigi elektroonilise side seadus (edaspidi ESS) ja muude otseselt kohaldatavate isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide sätteid, samuti andmekaitse järelevalveasutuste (Leedus – riiklik andmekaitseinspektsioon) juhiseid.

2. Milliseid mõisteid kasutatakse?

2.1. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasus on tuvastatud või seda on võimalik tuvastada (andmesubjekt); füüsiline isik, kelle isikusamasust on võimalik tuvastada, on isik, kelle isikusamasust on võimalik tuvastada otseselt või kaudselt, eelkõige sellise tunnuse alusel nagu nimi, isikukood, asukohaandmed ja veebiidentifikaator või ühe või mitme selle füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuste alusel.
2.2. Andmesubjekt on füüsiline isik – äriühingu klient (sealhulgas veebisaidi külastajad), kelle isikuandmeid äriühing kogub.
2.3. Andmesubjekti nõusolek on mistahes vabatahtlikult antud, konkreetne ja ühemõtteline nõuetekohaselt informeeritud andmesubjekti tahteavaldus taotluse või ühemõttelise tegevuse näol, , millega ta nõustub teda puudutavate isikuandmete töötlemisega.
2.4. Andmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumite mistahes automatiseeritud või automatiseerimata vahendite abil tehtav toiming või toimingute jada, nagu kogumine, salvestamine, sorteerimine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, eraldamine, tutvumine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel, teiste andmetega võrdlemine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
2.5. Andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigivõimuasutus, agentuur või muu asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
2.6. Vastutav töötleja on Leedu Vabariigi seaduste alusel asutatud äriühing UAB Interneto vizija, kood 126350731, registrijärgne asukoht J. Kubiliaus tn 6, 08234 Vilnius, Leedu Vabariik, mille andmeid kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris.
2.7. Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mis luuakse automaatselt veebisaidi sirvimisel ja mis salvestatakse teie arvutisse või muusse lõppseadmesse.
2.8. Otseturundus on tegevus, mille eesmärk on pakkuda isikutele kaupu või teenuseid posti, telefoni või muul otsesel viisil ja/või küsida nende arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta.

3. Milliseid isikuandmeid teie kohta me kogume?

3.1. Äriühing kogub ja töötleb teie enda esitatud isikuandmeid veebisaidil teenuste registreerimisel ja/või tellimisel või muul viisil teenuste tellimisel: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teenuste osutamisega seotud andmed, nt teenus ja selle tellimuse üksikasjad, kontonumbrid, arvete väljastamine, makseandmed, teave nõusoleku ja mittenõusoleku kohta seoses isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, paroolid, muud andmed, mida esitate omal algatusel täiendavalt enda registreerimisel ja/või teenuste tellimisel ning nende haldamisel.
3.2. Punktis 3.1. nimetatud teie isikuandmeid säilitatakse äriühingu ja teie vahelise koostöö perioodil (teenuste osutamise ajal) ja 10 (kümme) aastat alates selle perioodi lõpust.
3.3. Äriühing kogub ja töötleb teie isikuandmeid, mida te esitate kaudselt veebisaidil enda registreerimisel ja/või teenuste tellimisel, st need andmed kogutakse automaatselt arvutitest ja/või mobiilseadmetest, mida kasutate veebisaidile sisselogimisel: IP-aadressid ja sisselogimise ajad, kasutaja kasutatav brauser ja selle versioon, andmed teie külastatud veebisaitide teenuste kasutamise kohta enne meie veebisaidile sisenemist, nt küpsiste ja sarnaste veebisirvimisega seotud tehnoloogiate jne abil kogutud andmed.
3.4. Punktis 3.3. nimetatud teie isikuandmeid säilitatakse äriühingu ja teie vahelise koostöö perioodil (teenuste osutamise ajal) ning sõltuvalt andmetest kuni ühe aasta jooksul alates selle perioodi lõpust. Neid andmeid võib säilitada pikema aja jooksul, kui selliseks säilitamiseks on muud õiguslikud alused.

4. Millistel eesmärkidel me töötleme teie isikuandmeid?

4.1. Äriühing töötleb eelnimetatud teie isikuandmeid järgmistel andmetöötluse eesmärkidel: teenuste ostu (tellimuse) töötlemine ja haldamine, äriühingu klientide tuvastamine äriühingu infosüsteemides, veebisaidil registreerumine ja oma kontole sisselogimine, teenuste tellimisega seotud raamatupidamisdokumentide töötlemine, teiega suhtlemine seoses lepinguliste kohustuste täitmisega, otseturunduse eesmärgid (ainult andmesubjektide eelneval nõusolekul).

5. Kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

5.1. Tagame, et teie isikuandmeid: töödeldakse seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil, kogutakse kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda edasi viisil, mis ei vasta nendele eesmärkidele, et teie isikuandmed on piisavad, asjakohased ja ainult sellised, mis on vajalikud nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks (kohaldatakse andmete minimeerimise põhimõtet), täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud (kohaldatakse täpsuse põhimõtet), et teie isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, sealhulgas kaitse andmete loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest (kohaldatakse terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid).

6. Millised õigused teil andmesubjektina on?

6.1. Teil on järgmised andmesubjektide õigused, mida me rakendame teie avaldatud soovi korral (e-posti teel vadovams@iv.lt; posti teel aadressile J. Kubiliaus tn 6, 08234 Vilnius) ja pärast seda, kui olete oma isikusamasust nõuetekohaselt kinnitanud: tutvuda oma isikuandmetega ja nende töötlemise viisiga, taotleda teiega seotud ebaõigete isikuandmete parandamist, samuti nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, nõuda, et äriühing kustutaks teiega seotud isikuandmed, kui: a. need ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi, b. te võtate oma nõusoleku tagasi ja teie isikuandmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust, c. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; d. muudel määruses sätestatud põhjustel; nõuda äriühingult teie isikuandmete töötlemise piiramist, teiega seotud isikuandmete saamist, mille olete äriühingule esitanud struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul (samuti on teil õigus paluda äriühingul edastada oma isikuandmed teisele vastutavale töötlejale), mitte nõustuda teiega seotud isikuandmete töötlemisega (nt otseturunduse või muus osas).
6.2. Teatame, et kui arvate, et teie andmesubjektina õigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Riiklikule andmekaitseinspektsioonile. Rohkem infot Riikliku andmekaitseinspektsiooni ja kaebuste menetlemise kohta leiate siit: https://www.ada.lt/

7. Kuidas me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil?

7.1. Ainult teie eelneval nõusolekul ja kooskõlas ESSi, IKSi ja määruse sätetega saadame teile äriühingu uudiskirju e-posti teel ja/või küsime olemasolevate teenuste kvaliteedi kohta.
7.2. Otseturunduse eesmärgil töötleme järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress.
7.3. Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil säilitatakse kuni teie keeldumiseni otseturundusteadete saamisest.

8. Kellele me teie isikuandmeid edastame?

8.1. Äriühingu töötajad pääsevad teie isikuandmetele ligi ainult juhul, kui see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks ja ainult juhul, kui töötaja kohustub täitma konfidentsiaalsusnõuet.
8.2. Äriühing võib edastada teie isikuandmeid: andmetöötlejatele, kes osutavad äriühingule teenuseid ja töötlevad teie isikuandmeid äriühingu nimel ning äriühingu või teie kasuks, õiguskaitseorganitele, kui selleks on õiguslik alus, teistele kolmandatele isikutele teie nõusolekul.
8.3. Kasutame ainult neid andmetöötlejaid, kes tagavad asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise nii, et töötlemine vastaks määruse nõuetele ja oleks tagatud teie õiguste kaitse andmesubjektina.
8.4. Märgime, et eespool nimetatud andmetöötlejatel on õigus töödelda teie isikuandmeid ainult meie juhiste järgi.
8.5. Andmetöötleja ei tohi kasutada teist andmetöötlejat ilma äriühingu (vastutava töötleja) eelneva konkreetse või üldise kirjaliku loata.
8.6. Teie isikuandmeid võime esitada ka riigiasutuste ja kohtu ametlike taotluste alusel, kuid alles pärast nende taotluste seaduslikkuse kontrollimist.
8.7. Teie isikuandmeid teile asjakohaste teenuste osutamise kohta (nt domeenide/sertifikaatide registreerimine teistes riikides jne) võib edastada teistele riikidele (sealhulgas kolmandatele riikidele), kuid ainult teie nõusolekul.

9. Milliseid küpsiseid me kasutame ja kuidas?

9.1. Selleks et saaksime tagada teile veebisaidi mugavama ja tõhusama sirvimise ning teha teile kasulikke pakkumisi, kasutame veebisaidil järgmisi küpsiseid: session (kliendiseansi teave), referrer (soovituslingi info), __cfduid (CloudFlare’i turvasüsteemi teave), ss, tawkUUID (Tawk.to vestlusrakenduse teave), GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC (YouTube’i videosisu voogesituse teave).
9.2. Neid küpsiseid kasutatakse kliendisüsteemi sisselogimisel https://klientams.iv.lt/, soovituslingil klõpsamisel, Tawk.to rakenduse kaudu klienditeenindusega ühenduse võtmisel, YouTube’i videosisu vaatamisel.

10. Milliseid linke me veebisaidil esitame?

10.1. Veebisaidil esitatakse linke kolmandate osapoolte veebisaitidele (nt https://www.domreg.lt/), õigusaktidele, samuti linke sotsiaalvõrgustikele (võimalus jagada veebisaidi sisu Facebookis ja LinkedInis, Instagramis ning YouTube’is). Tuleb märkida, et kolmandate osapoolte veebisaitidele, mille lingid on veebisaidil esitatud, kehtivad nende veebisaitide privaatsuspoliitikad ja äriühing ei võta endale vastutust nende veebisaitide esitatud teabe sisu, nende tegevuse ja nende privaatsuspoliitikate sätete eest.

rackray_logo