Ieškoti

SEO įrankio sąlygos

1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui teisę naudotis SEO įrankiu (toliau vadinamą Paslauga), Užsakovui jį užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį.
1.2. Užsakovas sutinka su Vykdytojo privatumo politika (https://www.iv.lt/privatumo-politika/) bei asmens duomenų tvarkymo susitarimu (https://www.iv.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-susitarimas/).

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Metinis mokestis už SEO įrankio nuomą yra nurodytas Užsakovui paruoštoje sąskaitoje apmokėjimui. Paslauga apmokama iš anksto už sutartą laikotarpį.
2.2. Paslaugą Užsakovas privalo apmokėti Vykdytojui ne vėliau kaip iki sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Vykdytojas turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuotos paslaugos atstatymą.
2.3. Paslaugos parametrai yra nurodyti iv.lt svetainėje.
2.4. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.
2.5. Užsakovas sutinka gauti Vykdytojo siunčiamus pranešimus bei sąskaitas elektroniniu formatu.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 2.2. punkte nurodytos prievolės įvykdymo, suteikti Užsakovui teisę naudotis Sutarties 2.3. punkte nurodytu SEO įrankiu apmokėtam laikotarpiui.
3.1.2. Ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki Paslaugos galiojimo pabaigos, išsiųsti Užsakovo nurodytu el. pašto adresu sąskaitą apmokėjimui už Paslaugos galiojimo pratęsimą.
3.1.3. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) parą pašalinti Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo.
3.1.4. Imtis būtinų priemonių Vykdytojo techninės bei programinės įrangos, Užsakovo duomenų saugumui užtikrinti.
3.1.5. Vykdytojas turi teisę be išankstinio įspėjimo išjungti Paslaugos teikimą, jei į Užsakovo svetainę yra nukreipta DDoS ataka (angl. Distributed Denial of Service), arba Užsakovo laiškų srautas sukelia trikdžius Vykdytojo techninėje platformoje.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.
3.2.2. Saugoti prisijungimo duomenis.
3.2.3. Nenaudoti SEO įrankio neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises.
3.2.4. Nedelsiant informuoti Vykdytoją apie Paslaugos teikimo sutrikimus.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Vykdytojas yra atsakingas už atvejus, kai nebuvo įvykdyti Sutarties 3.1. punkte išvardinti įsipareigojimai, jeigu tokie atvejai iškilo dėl Vykdytojo kaltės.
4.2. Vykdytojas nėra atsakingas už Užsakovo informacijos saugojimą pasibaigus Sutarties galiojimui.
4.3. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteikto profesionalaus el. pašto filtro naudojimo teisėtumo.
4.4. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

5. Sutarties galiojimas

5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties 1.1. punkte išvardintų paslaugų užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.2. punkte numatytą prievolę.
5.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Užsakovui grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jei Sutartis Užsakovo iniciatyva nutraukiama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento.

6. Kitos nuostatos

6.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.