Ieškoti

Asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Šis asmens duomenų tvarkymo susitarimas (toliau „Susitarimas“) reguliuoja asmens duomenų tvarkymą, kurį vykdo UAB „Interneto vizija“, veikianti kaip Duomenų tvarkytojas savo kliento, veikiančio kaip Duomenų valdytojas, vardu.

Bendroji dalis

1. Susitarimas reglamentuoja Duomenų valdytojo ir Duomenų tvarkytojo teises ir pareigas, tvarkant asmens duomenis, kuriuos Duomenų tvarkytojas tvarko Susitarimo Specialiojoje dalyje nurodytų paslaugų teikimo Duomenų valdytojui tikslu.
2. Asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja šis Susitarimas.
3. Duomenų valdytojas įsipareigoja:
3.1. užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie perduodami Duomenų tvarkytojui Sutarties bei Susitarimo vykdymo metu, Duomenų valdytojo yra surinkti ir tvarkomi teisėtai;
3.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises;
3.3. esant Duomenų tvarkytojo kreipimuisi, suteikti jam pagalbą asmens duomenų tvarkymo klausimais.
4. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja:
4.1. parinkti duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamos rizikos lygį atitinkančias technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti nuolatinį bei nepertraukiamą jų veikimą;
4.2. užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, jog duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjektų teisių apsauga;
4.3. nenaudoti asmens duomenų kitais nei Sutarties ir šio Susitarimo vykdymo tikslais, imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui;
4.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;
4.5. pastebėjęs asmens duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), ne vėliau kaip per 24 valandas nuo asmens duomenų saugumo pažeidimo pastebėjimo pranešti apie tai Duomenų valdytojui;
4.6. garantuoti konfidencialumą tiek Sutarties bei Susitarimo galiojimo metu, tiek ir pasibaigus Sutarties bei Susitarimo galiojimui;
4.7. užtikrinant asmens duomenų saugumą imtis visų priemonių, kurių reikalaujama pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 32 straipsnį;
4.8. pasitelkti Susitarimo Specialiojoje dalyje nurodytus duomenų subtvarkytojus;
4.9. pasitelkęs Susitarimo Specialiojoje dalyje nurodytą duomenų subtvarkytoją, užtikrinti, kad šis vykdys visus šiame Susitarime nustatytus Duomenų tvarkytojo įsipareigojimus;
4.10. suteikti Duomenų valdytojui visapusišką pagalbą, reikalingą įgyvendinant duomenų subjekto teises pagal duomenų subjekto pateikiamus prašymus;
4.11. padėti Duomenų valdytojui užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 32-36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir Duomenų tvarkytojo turimą informaciją;
4.12. nedelsdamas informuoti Duomenų valdytoją, jei, Duomenų tvarkytojo nuomone, Duomenų valdytojo nurodymas pažeidžia teisės aktų nuostatas;
4.13. laiku, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo, sureaguoti į Duomenų valdytojo darbuotojų pranešimus el. paštu vadovams@iv.lt apie pastebėtą įtartiną veiklą.
5. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir šio Susitarimo nuostatų, turi būti vadovaujamasi šio Susitarimo nuostatomis.
6. Susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
8. Susitarimo priedas – Specialioji dalis.

Specialioji dalis

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – toliau nurodytų Duomenų tvarkytojo paslaugų teikimas Duomenų valdytojui – svetainių talpinimo, el. pašto, dizaino, serverių nuomos paslaugos.
2. Duomenų subjektų kategorijos:
2.1. duomenų valdytojo darbuotojai;
2.2. duomenų valdytojo klientai ir jų atstovai;
2.3. duomenų valdytojo tiekėjai, kiti partneriai ir jų atstovai;
2.4. kiti asmenys, kurių asmens duomenis Duomenų valdytojas saugo Duomenų tvarkytojo suteiktame serveryje.
3. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
3.1. vardas, pavardė;
3.2. asmens kodas;
3.3. el. pašto adresas;
3.4. telefono numeris;
3.5. pareigos;
3.6. nuotraukos;
3.7. kiti asmens duomenys, kuriuos Duomenų valdytojas saugo Duomenų tvarkytojo suteiktame serveryje.
4. Duomenų tvarkymo veikla – serverių, kuriuose gali būti asmens duomenys, monitoringas ir priežiūra, juose esančių duomenų rezervinių atsarginių kopijų darymas ir saugojimas atsarginių kopijų saugykloje ne ilgiau nei Duomenų valdytojui yra teikiama rezervinių atsarginių kopijų darymo ir saugojimo paslauga.
5. Duomenų subtvarkytojas – UAB „Rakrėjus“, įm. kodas 303126701.
6. Valstybė, kurioje saugomi asmens duomenys – Lietuvos Respublika.