Ieškoti

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo: 2023-06-20

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1. Interneto vizija – Paslaugų teikėjas – UAB „Interneto vizija“, juridinio asmens kodas 126350731, PVM mokėtojo kodas LT263507314, registruotos buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, LT- 08234, Vilnius, Lietuva.

1.2. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris užsako ir naudojasi Interneto vizijos Paslaugomis. Fizinis asmuo, kuris užsako ir naudojasi Paslaugomis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) šiose Bendrosios sąlygose gali būti vadinamas ir „Klientu-vartotoju.

1.3. Šalys – Interneto vizija ir Klientas. Kiekvienas iš jų atskirai vadinami „Šalimi“.

1.4. Paslaugos – Interneto vizijos teikiamos interneto (žiniatinklio) paslaugos Klientams, tokios kaip domeno registravimas ir administravimas, svetainės talpinimas (hostingas), el. pašto filtro gaunamiems laiškams tikrinti teikimas, profesionali priegloba (profesionalus hostingas), serverio nuoma, SSL (angl. secure sockets layer) sertifikato, SEO (angl. search engine optimisation), sprendimai ir įrankiai svetainės saugumui užtikrinti, VPN (angl. Virtual Private Network) ir kitos panašaus pobūdžio ir (ar) susijusios paslaugos ir sprendimai. Išsami informacija apie Interneto vizijos teikiamas paslaugas pateikiama Interneto svetainėje.

1.5. Bendrosios sąlygos –šiosUAB „Interneto vizija“ bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, kurios nustato pagrindines paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygas, tvarką, Šalių teises ir pareigas. Jos yra skelbiamos Interneto svetainėje.

1.6. Specialiosios sąlygos – Paslaugų teikimo planai, parametrai ir Paslaugų teikimo kainodaros sąlygos, kurios kartu su Bendrosiomis sąlygomis sudaro Sutartį. Paslaugų teikimo parametrai ir kainodara skelbiama Interneto svetainėje ir kitose Interneto vizijos valdomose interneto svetainėse – www.serveriai.lt, www.hostingas.lt, www.dedikuoti.lt, www.sertifikatai.lt. Specialiosios sąlygos taip pat yra su Paslaugomis susijusi informacija, kuri pateikiama Paskyroje Klientų sistemoje.

1.7. Sutartis – tarp Kliento ir Interneto vizijos šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka dėl Paslaugų teikimo sudaryta sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir pagal kurią Šalys viena kitos atžvilgiu prisiima tam tikrus įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų užsakymu, jų teikimu ir gavimu bei naudojimusi jomis

1.8. Interneto svetainė – Interneto vizijos administruojama interneto svetainė, pasiekiama adresu https://www.iv.lt/.

1.9. Klientų sistema – Klientų savitarnos erdvė, esanti adresu https://klientams.iv.lt/, kuria naudodamiesi Klientai turi galimybę pateikti ir derinti Paslaugų užsakymus, valdyti Paslaugas, gauti, peržiūrėti, apmokėti sąskaitas už suteiktas Paslaugas, gauti ir keistis informacija su Interneto vizija.

1.10. Paskyra – Kliento paskyra, esanti Klientų sistemoje, kurią Klientas gali susikurti užpildymas registracijos anketą ir kuria naudodamasis Klientas gali patekti į Klientų sistemą ir ja naudotis.

1.11. Privatumo politika – Interneto vizijos privatumo politika, skelbiama Interneto svetainėje adresu https://www.iv.lt/privatumo-politika/.

1.12. Paslaugos rezervavimo išlaidos – tai išlaidos, kurias Interneto vizija patiria už atliekamą Paslaugos resursų, pavyzdžiui, vietos serveryje rezervavimą, taip pat Interneto vizijos patiriamos išlaidos, susijusios su darbuotojų laiko sąnaudomis, kitų paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis Interneto vizijai, pavyzdžiui, domeno registravimu ir kurias patyrusi Interneto vizija neturi galimybės susigrąžinti. Klientui sudarius Sutartį fiksuotam Paslaugos terminui ir kiekvieno paskesnio Paslaugos termino pratęsimo atveju rezervavimo paslaugos išlaidos yra įskaičiuojamas į Paslaugos mokestį. Paslaugos terminui nustatyta Paslaugos mokesčio suma padengia ir kompensuoja Interneto vizijos patiriamas anksčiau nurodytas išlaidas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Bendrosios sąlygos yra teisiškai Šalis įpareigojantis dokumentas. Jų privalo laikytis kiekvienas Klientas, nepriklausomai nuo to, ar jis registravosi Klientų sistemoje ir turi joje Paskyrą. Užsakyti ir naudotis Paslaugomis galima tik susipažinus su Bendrosiomis sąlygomis ir įsipareigojus jų laikytis. Jei Klientas nepritaria Bendrosioms sąlygoms (ar daliai jų), jis negali užsakyti ir naudotis Paslaugomis ir registruotis bei naudotis Klientų sistema. Bendrosios sąlygos nepakeičia ir nepanaikina teisės aktais garantuojamų teisių Klientams–vartotojams ir teisės aktuose nustatytų Interneto vizijos pareigų Klientų-vartotojų atžvilgiu.

2.2. Interneto vizija gali keisti tiek Bendrąsias sąlygas, tiek ir Specialiąsias sąlygas, jei keičiasi Paslaugos ar jų teikimo specifika, pasikeičia Interneto vizijos verslo ar Paslaugų teikimo modelis (pavyzdžiui, veiklos vykdymo sąlygos, teritorija, kainodara), taip pat jei Bendrųjų sąlygų ar Specialiųjų sąlygų pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų.

2.3. Apie pakeistas Bendrąsias sąlygas Klientai informuojami pranešimu el. paštu ar Klientų sistemoje. Pakeistos Bendrosios sąlygos įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje ir taikomos tik Paslaugų užsakymui, naudojimuisi Paslaugomis ir jų teikimui, atliktam po Bendrųjų sąlygų pakeitimo. Jei Klientas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais, jis nebegali užsakyti Paslaugų arba pratęsti naudojimosi užsakytomis Paslaugomis termino. Jei Klientas po Bendrųjų sąlygų pakeitimų paskelbimo užsako Paslaugas arba pratęsia naudojimosi Paslaugomis terminą, laikoma, kad jis visiškai ir be jokių išimčių sutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais.

2.4. Interneto vizija neatsako ir neprisiima rizikos, jei Klientas nesusipažino su Bendrosiomis sąlygomis ir (ar) Specialiosiomis sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, kad Klientui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Interneto vizija laikoma tinkamai įvykdžiusi savo informavimo pareigas.

3. SUTARTIS IR JOS DALYKAS

3.1. Klientas, norėdamas sudaryti Sutartį, turi Interneto vizijai pateikti Paslaugų užsakymą kartu su visa reikalinga informacija, perskaityti ir sutikti su Bendrosiomis sąlygomis bei Specialiosiomis sąlygomis ir Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka apmokėti už Paslaugas. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Klientas atlieka visus šiame punkte nurodytus veiksmus.

3.2. Interneto vizija įsipareigoja pati ir (ar) pasitelkdama subrangovus teikti Klientui kokybiškas Paslaugas pagal šias Bendrąsias sąlygas ir atitinkamas Specialiąsias sąlygas, o Klientas įsipareigoja priimti suteiktas Paslaugas ir naudotis jomis pagal šių Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų nuostatas, taip pat sumokėti Interneto vizijai sutartą Paslaugų kainą.

4. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMAS

4.1. Klientas Paslaugas gali užsakyti Interneto svetainėje ir (ar) Klientų sistemoje, užpildydamas užsakymo formą ir (ar) pateikdamas Paslaugos užsakymui reikalingą informaciją. Sėkmingas užsakymo pateikimas patvirtinamas pranešimais siunčiamais el. paštu. Kai Klientas apmoka Interneto vizijos el. paštu ir (ar) Klientų sistemoje Klientui pateiktą išankstinę sąskaitą už Paslaugas, laikoma, kad Sutartis yra sudaryta ir Interneto vizija pradeda vykdyti Paslaugų užsakymą.

4.2. Tam, kad užsakymas būtų pradėtas vykdyti, Klientas Interneto vizijos pateiktą išankstinę sąskaitą privalo apmokėti per joje nurodytą terminą. Jei Klientas išankstinės sąskaitos neapmoka arba apmoka ją po nurodyto termino, užsakymas yra anuliuojamas, nebent Interneto vizija suteikia Klientui galimybę apmokėti už Paslaugas vėliau, pratęsdama apmokėjimo terminą. Interneto vizija nepradeda vykdyti užsakymo tol, kol Klientas neapmoka už Paslaugas.

4.3. Po užsakymo pateikimo, Klientas jį koreguoti ir (ar) atšaukti gali tik užsiregistravęs Klientų sistemoje. Klientų sistemoje Klientas taip pat gali valdyti užsakytas Paslaugas ir užsakyti naujas Paslaugas. Neužsiregistravęs Klientų sistemoje, Klientas užsakymo koreguoti ir atšaukti negali, tačiau jis gali pateikti naują užsakymą. Vykdomas bus tik tas užsakymas, kurį Klientas apmokės.

4.4. Šalys susitaria, kad iki užsakytos Paslaugos teikimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms, Interneto vizija pateikia Klientui išankstinę sąskaitą apmokėjimui už Paslaugas tokiam pačiam terminui, kuriam Paslaugos buvo užsakytos paskutinį kartą. Klientui apmokėjus pateiktą išankstinę sąskaitą, Paslaugos teikimas yra pratęsiamas šiam terminui.

5. KLIENTŲ SISTEMA, REGISTRACIJOS IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

5.1. Klientas įsipareigoja pateikti Interneto vizijai teisingą, tikslią ir išsamią registracijos į Klientų sistemą ir Paslaugų užsakymo informaciją. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, registruotis į Klientų sistemą ir (ar) užsakyti Paslaugas gali būti neįmanoma. Taip pat tokiu atveju Interneto vizija įgyja teisę panaikinti jau sukurtą Paskyrą, apriboti ar sustabdyti jos naudojimą ir (ar) nepriimti Paslaugos užsakymo.

5.2. Klientui pateikus ir suvedus visą registracijai reikalingą informaciją, jis yra užregistruojamas ir jam Klientų sistemoje sukuriama Paskyra. Klientui tai pat yra išsiunčiamas automatiškai sugeneruotas slaptažodis, skirtas apsaugoti Paskyrą. Klientas šį slaptažodį gali pasikeisti į savo sugalvotą.

5.3. Jei Interneto vizijai kyla abejonių dėl Kliento tapatybės, prieš aktyvuodama Klientui Paskyrą ir (ar) suteikdama visus Paskyros funkcionalumus, Interneto vizija turi teisę reikalauti iš Kliento pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, patvirtinančius Kliento tapatybę ar kitas aktualias aplinkybes. Sėkminga Kliento registracija patvirtinama pranešimais, siunčiamais el. paštu. Neatitikus registracijos metu nurodomų sąlygų ir reikalavimų, pavyzdžiui, nepateikus prašomos informacijos, Paskyra nebus tvirtinama.

5.4. Paskyra Klientų sistemoje Klientui sukuriama asmeniškai ir jis negali jos perleisti ar kitaip suteikti teisės ja naudotis tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Klientas naudodamasis Klientų sistemoje prieinamais funkcionalumais suteikia prieigą ir (ar) naudojimosi teises kitiems su Klientu susijusiems naudotojams (darbuotojams, atstovams ir pan.). Tokie naudotojai veikia Kliento vardu ir Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių naudotojų atliekamus veiksmus Klientų sistemoje ir jų prisiimamus įsipareigojimus.

5.5. Klientas yra atsakingas, kad jo registracijos ir (ar) Paslaugų užsakymo metu ar vėliau pateikti Paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Registruotis ir (ar) užsakyti Paslaugas naudojantis svetimais duomenimis yra draudžiama.

5.6. Klientas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis taip, kad jų nesužinotų tretieji asmenys, nedelsdamas pranešti Interneto vizijai apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją savo Paskyroje. Interneto vizija visada laikys, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Interneto vizija neatsakys už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis ar nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų netikslumai atsidaro dėl netinkamo Interneto svetainės ir (ar) Klientų sistemos veikimo.

5.7. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Interneto vizija turi teisę nedelsiant ir nepranešusi Klientui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (i) neregistruoti Kliento Paskyros; (ii) panaikinti Kliento Paskyrą; (iii) apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis Paskyra ir (ar) Paslaugomis; (iv) panaikinti bet kokius Kliento duomenis, kuriuos tvarko Interneto vizija; (v) nepriimti Paslaugų užsakymo. Apie pritaikytas priemones ir jų taikymo priežastis informuojama nedelsiant po jų pritaikymo pranešimais Kliento el. paštu arba telefonu.

5.8. Klientas gali bet kuriuo metu nevaržomai keisti ir (ar) papildyti registracijos duomenis. Panaikinti Paskyrą Klientas gali tik tuo atveju, jeigu jis neturi aktyvių Paslaugų, todėl norėdamas panaikinti Paskyrą pirmiausiai turi atsisakyti ir (ar) nutraukti Sutartį. Panaikinęs Paskyra, Klientas netenka galimybės naudotis Klientų sistema. Klientui panaikinus Paskyrą, Interneto vizija, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, tam tikrus Paskyros duomenis gali ir toliau saugoti Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

5.9. Interneto vizija turi teisę kurti ir vystyti Klientų sistemą ir (ar) Paslaugas, keisti jų funkcionalumus bei savybes taip, kaip mano esant tinkama. Jeigu pakeitimai yra esminiai, Interneto vizija apie tai informuoja Klientus Klientų sistemoje ir (ar) Interneto svetainėje arba el. pašto pranešimu.

5.10. Interneto vizija neteikia jokių garantijų dėl Klientų sistemos kokybės, nepertraukiamo veikimo, trikdžių ar klaidų nebuvimo bei neatsako už laikiną ir (ar) pastovų neveikimą, ir (ar) netinkamą veikimą, laikiną nepasiekiamumą, jei tai įvyko dėl objektyvių priežasčių, Kliento duomenų praradimą ar sugadinimą, jei tai įvyko nesant Interneto vizijos kaltės ar didelio neatsargumo, Kliento naudojantis Klientų sistema į serverį perkeltos informacijos ir duomenų saugojimą, nutraukus naudojimąsi Klientų sistema. Tačiau Interneto vizija visais atvejais atsako už apmokėtų Paslaugų užsakymų įvykdymą.

5.11. Interneto vizija turi teisę sustabdyti Klientų sistemos veikimą būtinam ir protingam laikotarpiui, jei tai būtina naujų funkcionalumų diegimo, keitimo ar techninės priežiūros darbams atlikti. Interneto vizija taip pat turi teisę sustabdyti Klientų sistemos veikimą dėl duomenų saugumo pavojaus arba jei to reikalauja teisės aktai ar administracinis aktas.

5.12. Klientų sistema negali būti naudojama ne pagal paskirtį, jokiu neteisėtu ar nesuderinamu tikslu. Interneto vizija gali išimtinai savo nuožiūra nutraukti arba sustabdyti Kliento prieigą prie visų arba dalies Klientų sistemoje siūlomų paslaugų ir funkcionalumų, jeigu turi pagrįstų įtarimų dėl Klientų sistemos naudojimo ne pagal paskirtį arba tuo atveju, jeigu Klientas apsunkina ar naudoja Klientų sistemą pažeisdamas šias Bendrąsias sąlygas, galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus tokiu būdu, kuris kelia grėsmę Klientų sistemos funkcionavimui ir prieinamumui kitiems Klientams.

5.13. Atliekant bet kokius Klientų sistemos tobulinimus, pakeitimus ir trūkumų šalinimus, Interneto vizija užtikrina, kad dėl to nenukentės Klientui teikiamų Paslaugų kokybė ir bus vykdomi kiti su Sutartimi susiję įsipareigojimai.

5.14. Užsakant Paslaugas ir (ar) registruojantis Klientų sistemoje Kliento gali būti paprašyta išreikšti sutikimą ir (ar) nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, profiliavimo, informacinių ir (ar) reklaminių pranešimų siuntimo tikslais. Klientas gali valdyti savo sutikimus Klientų sistemoje. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Privatumo politikoje.

6. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Konkrečių Paslaugų teikimo parametrai nurodomi Specialiosiose sąlygose.

6.2. Interneto vizija įsipareigoja:

6.2.1. Teikti Klientui jo užsakytas Paslaugas laikydamasi Paslaugų kokybės parametrų;

6.2.2. Užtikrinti, kad profesionalaus hostingo ir (ar) serverių nuomos paslauga bus prieinama 99,95 (devyniasdešimt devynis ir devyniasdešimt penkias šimtąsias) % bet kurio kalendorinio mėnesio laiko (nuo pirmos iki paskutinės dienos) (toliau – Paslaugos lygis), išskyrus paslaugos neprieinamumą dėl planinės techninės priežiūros, avarinės techninės priežiūros ar force majeure įvykio. Paslaugos lygis nebus taikomas (ir todėl nebus taikomas joks Paslaugos kompensavimas), jei Paslaugos lygis sutrinka dėl to, kad: (i) Klientas atlieka Paslaugų testavimą prieš tai nesuderinęs su Interneto vizija; (ii) Klientas nesilaiko konkrečių Interneto vizijos pateiktų nurodymų; (iii) Klientas nesilaiko bet kokių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, taisyklių nustatytų Bendrosiose sąlygose ar parametrų ir sąlygų nurodytų Specialiosiose sąlygose;

6.2.3. Kompensuoti Klientui už kiekvieną valandą nepasiekto Paslaugos lygio 10 (dešimt) % 6.2.2. punkte nurodytų Paslaugų pagal Sutartį mokėtino mėnesio mokesčio, tačiau bendrai ne daugiau kaip 100 % nurodytų Paslaugų pagal Sutartį mokėtino mėnesio mokesčio arba suteikti Paslaugas nemokamai atitinkamam laikotarpiui, kai nebuvo pasiektas Paslaugos lygis.

6.2.4. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo, suteikti Klientui teisę naudotis Paslauga apmokėtam laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Paslaugas teikimas priklauso nuo papildomų sąlygų įgyvendinimo, kaip nurodyta 6.2.6. ir 6.2.7. punktuose;

6.2.5. Ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki Paslaugos teikimo termino pabaigos, išsiųsti Klientui nurodytu el. pašto adresu sąskaitą apmokėjimui už Paslaugos teikimo termino pratęsimą;

6.2.6. Teikdama SSL sertifikato paslaugą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo ir reikalingų duomenų gavimo iš Kliento, Kliento vardu pateikti leidėjui elektroninę paraišką dėl SSL sertifikato išdavimo užsakytam laikotarpiui;leidėjui išdavus SSL sertifikatą, Interneto vizija ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti SSL sertifikato viešąjį raktą Klientui;

6.2.7. Teikdama domeno registravimo paslaugą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo, Kliento vardu pateikti registrui elektroninę paraišką dėl domeno registravimo, perkėlimo ar galiojimo pratęsimo suderintam laikotarpiui;

6.2.8. Skirti Linux sistemų administratorių nuolatinei profesionalaus hostingo serverio priežiūrai.

6.2.9. Padidinti profesionalaus hostingo Paslaugos planą, jeigu tai yra reikalinga patikimam Kliento serverio veikimui.

6.2.10. Ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas imtis priemonių ir dėti pastangas pašalinti Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Interneto vizijos techninės ar programinės įrangos gedimo. Jeigu per šį terminą Paslaugos teikimo sutrikimo pašalinti nepavyksta, Interneto vizija informuoja Klientą apie numatomą Paslaugos teikimo sutrikimo pašalinimo terminą;

6.2.11. Jei Paslaugos teikimas sutrinka dėl Interneto vizijos pasitelkiamų partnerių (subrangovų) teikiamų paslaugų sutrikimo ar dėl kitų nuo Interneto vizijos nepriklausančių aplinkybių, tokiu atveju Interneto vizija gali neturėti galimybės pateikti ir užtikrinti konkretaus Paslaugos teikimo sutrikimo šalinimo termino;

6.2.12. Tuo atveju, jeigu Paslaugos negalima suteikti (pavyzdžiui, jeigu registras atsisako registruoti domeną), informuoti apie tai Klientą ir grąžinti Klientui visas jo sumokėtas sumas už Paslaugas;

6.2.13. Imtis būtinų priemonių Interneto vizijos techninės bei programinės įrangos, Kliento duomenų saugumui užtikrinti;

6.2.14. Nedelsiant telefonu arba el. paštu informuoti Klientą su Paslaugos teikimu susijusiais klausimais, pavyzdžiui, jeigu Interneto vizijos nuomone kyla ar yra pagrindo manyti, kad gali kilti grėsmė Kliento interneto svetainės ir (ar) duomenų saugumui, jei artėja duomenų saugyklos limitas, besibaigia Paslaugos teikimo terminas ir pan.

6.3. Klientas įsipareigoja:

6.3.1. Pateikti teisingą Klientą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir laiku informuoti apie jos pasikeitimus. Interneto vizijai pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

6.3.2. Laikytis Paslaugos teikimo sąlygų , sumokėti už Paslaugas, naudoti Paslaugas pagal jų paskirtį, techninius ir kokybinius parametrus, vykdyti Interneto vizijos nurodymus, būtinus tinkamam Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui;

6.3.3. Tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti Paslaugų neleistinai veiklai, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Interneto vizijos ir (ar) trečiųjų asmenų teises;

6.3.4. Išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu apmokėti už užsakytas Paslaugas;

6.3.5. Savavališkai nekeisti ir (ar) nemodifikuoti Paslaugų ar jų techninių parametrų, jei tokia galimybė nėra numatyta ar sudaryta konkrečių Paslaugų teikimo atveju;

6.3.6. Nenaudoti Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų valstybių teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises;

6.3.7. Nedelsiant informuoti Interneto viziją apie Paslaugų teikimo sutrikimus;

6.3.8. Kai naudojasi profesionalaus el. pašto filtro paslauga, atnaujinti svetainės domeno MX įrašų konfigūraciją pagal profesionalaus el. pašto filtro reikalavimus;

6.3.9. Saugoti prisijungimo ir kitus duomenis, užtikrinti talpinamų svetainių programinio kodo saugumą, laiku atnaujinti naudojamą programinę įrangą ir įskiepius;

6.3.10. Sutikti su Interneto vizijos pateiktais resursų apskaitos duomenimis ir apmokėti už sunaudotus serverio ir (ar) kitus resursus pagal Klientui paruoštą sąskaitą apmokėjimui;

6.3.11. Vykdyti Interneto vizijos prašymus ir nurodymus, susijusius su tinkamo Paslaugų teikimo ir saugumo užtikrinimu, taip pat dėti maksimalias pastangas ir bendradarbiauti sprendžiant su Paslaugų teikimu susijusius klausimus ir šalinant Paslaugų teikimo trikdžius;

6.3.12. Kai užsako ir (ar) naudojasi SSL sertifikato paslauga, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties sudarymo, pateikti Interneto vizijai visus Interneto vizijos nurodytus duomenis, būtinus SSL sertifikato išdavimui;

6.3.13. Naudotis kompetentingą sistemų administratoriaus paslaugomis nuolatinei nuomojamo serverio priežiūrai (https://www.iv.lt/vps-prieziura/), savalaikiam programinės įrangos atnaujinimų bei saugumo užtikrinimui arba atlikti tai savarankiškai.

6.4. Interneto vizija turi teisę be Kliento sutikimo pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus) įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Šios teisės įgyvendinimas nelaikomas teisių ar įsipareigojimų perleidimu.

6.5. Interneto vizija turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti, išjungti ir (ar) nutraukti Paslaugų teikimą Klientui, jei dėl Kliento veiksmų ir (ar) neveikimo: (i) kyla grėsmė Paslaugų teikimui, kokybei, saugumui, vientisumui, patikimumui; (ii) daroma žala Interneto vizijai ir (ar) tretiesiems asmenimis, jų reputacijai; (iii) Paslaugos naudojamos neteisėtai, su demokratinėmis vertybėmis ir (ar) su gera morale nesuderinamais tikslais; (iv) Klientas ir (ar) jo atstovai bendrauja netaktiškai, įžeidžiančiai ar nepagarbiai, kliudoma kitiems Paslaugų gavėjams naudotis Paslaugomis. Tokiais atvejais Interneto vizijos sprendimu Paslaugų teikimas gali būti stabdomas laikinai iki kol pažeidimai pašalinami arba Paslaugų teikimas yra visiškai nutraukiamas.

6.6. Interneto vizija taip pat turi teisę, iš anksto prieš 1 (vieną) darbo dieną informavusi Klientą, laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jei tai būtina naujų Paslaugų funkcionalumų diegimo, atnaujinimo, keitimo, migracijos ar techninės priežiūros darbams atlikti.

6.7. Siekdama užtikrinti Paslaugų saugumą ir (ar) Kliento svetainės saugumą, Interneto vizija turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti Paslaugos teikimą, jei Kliento svetainei kyla saugumo pavojus, pavyzdžiui, į Kliento svetainę yra nukreipta DDoS ataka (angl. Distributed Denial of Service), arba Kliento laiškų srautas sukelia trikdžius Interneto vizijos techninėje platformoje. Sustabdžiusi Paslaugas teikimą, Interneto vizija apie sustabdymo priežastis ir numatomą Paslaugų teikimo atnaujinimą informuoja Klientą.

7. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

7.1. Klientų naudojimasis Paslaugomis paprastai yra mokamas. Tam tikrais atvejais Interneto vizija gali pasiūlyti išbandyti savo Paslaugas nemokamai. Tokiu atveju Klientas atskirai informuojamas apie tokių Paslaugų teikimo sąlygas.

7.2. Konkretūs mokesčio už Paslaugas dydžiai yra Specialiųjų sąlygų dalis ir jie yra nurodyti Interneto svetainėje ir (ar) Klientų sistemoje pasirinkus konkrečią Paslaugą. Užsakant Paslaugas taikomi užsakymo pateikimo metu galiojantys mokesčio už Paslaugas dydžiai.

7.3. Mokestis už Paslaugas yra nurodytas Klientui paruoštoje išankstinėje sąskaitoje apmokėjimui. Į mokestį už Paslaugas įskaičiuotos Paslaugos rezervavimo mokėtini mokesčiai, įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį (PVM), jei pagal galiojančius teisės aktus jis yra taikomas.

7.4. Mokestį Klientas privalo sumokėti Interneto vizijai ne vėliau kaip iki išankstinėje sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Apmokėjimo už Paslaugas būdai yra nurodomi Klientui pateiktoje išankstinėje sąskaitoje.

7.5. Jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip, sąskaita apmokėjimui už Paslaugas Klientui išrašoma iš anksto už Specialiosiose sąlygose ir (ar) užsakymo pateikimo metu nurodytą fiksuotą naudojimosi Paslaugomis terminą. Šis terminas ir už jį nustatytas Paslaugų mokestis nustatytas įvertinant Paslaugos rezervavimo išlaidas, todėl jei Klientas nutraukia Sutartį arba nustoja naudotis Paslaugomis nepraėjus šiam terminui, sumokėta lėšos jam nėra grąžinamos, išsiskyrus šių Bendrųjų sąlygų 8.1. punkte nurodytu atveju.

7.6. Sąskaitos Klientams siunčiamos, užsakymo pateikimo metu ir (ar) Klientų sistemoje pateiktu el. pašto adresu. Sąskaitos taip pat yra pateikiamos Klientų sistemoje.

7.7. Iš pirmų domeno galiojimo metų yra išskaičiuojamas laikotarpis, būtinas domeno pratęsimo suderinimui su registru. Šis laikotarpis priklauso nuo konkretaus domeno registravimui taikomų sąlygų ir gali būti skirtingos trukmės.

7.8. Interneto vizija gali keisti mokesčių už Paslaugas dydžius apie tai pranešusi Klientui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Pakeitimai nedaro įtakos mokesčiams už laikotarpius, kurie prasidėjo iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mokesčio dydžio pakeitimo atveju Klientas turi teisę nutraukti Sutartį su Interneto vizija nuo mokesčio dydžio pakeitimo ir įsigaliojimo dienos apie tai pranešdamas Interneto vizijai Interneto svetainėje nurodytais kontaktais, atsisakydamas Paslaugų Klientų sistemoje arba neapmokėdamas sąskaitos už Paslaugas, kurių mokesčio dydis buvo pakeistas.

7.9. Jeigu Klientas laiku neatsiskaito už Paslaugas, jam gali būti taikomas Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio vėluojančio mokėjimo administravimo mokestis. Interneto vizija pasilieka teisę stabdyti tokio Kliento galimybę naudotis Paslaugomis vėlavimo laikotarpiui arba visai nutraukti Paslaugų teikimą, jei Klientas nebe pirmą kartą laiku neatsiskaito. Interneto vizija turi teisę taikyti papildomą mokestį už sustabdytos ar nutrauktos Paslaugos atstatymą.

7.10. Jei Interneto vizija apriboja Paslaugų teikimą, jį sustabdo ar nutraukia dėl to, kad Klientas pažeidė šių Bendrųjų sąlygų ir (ar) Specialiųjų sąlygų nuostatas, mokestis už Paslaugas, kurios nebuvo panaudotos, negrąžinamas. Taip pat jis Klientui negrąžinamas ir nekompensuojamas kitais būdais, pavyzdžiui, Paslaugų pratęsimu. Interneto vizija neprisiima ir nekompensuoja jokių Kliento dėl tokio apribojimo, sustabdymo ar nutraukimo patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių.

7.11. Išreikšdamas sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis Klientas aiškiai sutinka gauti elektronines sąskaitas. Elektroninės sąskaitos išrašomos ir gaunamos bet kokiu elektroniniu formatu, įskaitant el. laišku pateikiamą nuorodą į sąskaitą, patalpintą Interneto vizijos sistemoje.

8. PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMAS, NUTRAUKIMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Klientas, bet kurio atveju turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti nuotoliu su Interneto vizija sudarytos Paslaugų sutarties per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų sutarties sudarymo ir atgauti už Paslaugas sumokėtus pinigus.

8.2. Paslaugų sutarties atsisakymo ir pinigų atgavimo teisė netaikoma Paslaugų sutartims, pagal kurias Paslaugos Klientui buvo pradėtos teikti ar buvo visiškai suteiktos ir kurios numato Kliento pareigą sumokėti Paslaugų kainą. Tokios Paslaugos yra domenų registravimo ir SSL sertifikato paslaugos, taip kitos paslaugos, kurias teikdama Interneto vizija pasitelkia partnerius. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Klientas supranta ir aiškiai patvirtina, kad jis neturi teisės atsisakyti Paslaugų sutarties, kai Interneto vizija visiškai įvykdo Paslaugų sutartį ir (ar) suteikia konkrečias Paslaugas.

8.3. Klientui 8.1. punkte nustatyta tvarka atsisakius Paslaugų sutarties, grąžinami visi už Paslaugas sumokėti pinigai. Interneto vizija grąžina visus pinigus Kliento-vartotojo sumokėtus už Paslaugas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Paslaugų sutarties atsisakymą gavimo dienos.

8.4. Pinigai Klientui-vartotojui grąžinami tokiu pat būdu, kokiu jis sumokėjo už Paslaugas. Šalių susitarimu Interneto vizija gali pervesti grąžinamas sumas į Kliento-vartotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą bet kurioje Lietuvos Respublikoje veikiančioje mokėjimo įstaigoje ar kitoje finansų įstaigoje.

8.5. Klientui grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jei Sutartis Kliento iniciatyva nutraukiama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento. Tuo atveju, jei Sutartį Klientas nutraukia pasibaigus šiam terminui, Kliento kaip Paslaugos mokestis sumokėtos lėšos nėra grąžinamos ir yra laikomos, kaip kompensacija Interneto vizijai už Paslaugos rezervavimo išlaidas.

8.6. Interneto vizija turi teisę savo pasirinkimu nutraukti Sutartį ir (ar) sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu Klientas pažeidžia šių Bendrųjų sąlygų nuostatas, prisiimtus įsipareigojimus, taip pat kitais Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais.

8.7. Interneto vizija prieš nutraukdama Sutartį ir (ar) sustabdydama ar nutraukdama Paslaugų teikimą iš anksto įspėja (išskyrus šiose Bendrosiose sąlygose numatytus atvejus) Klientą apie jo daromą pažeidimą ir apie tai, kad neištaisius ir (ar) nenutraukus pažeidimo per Interneto vizijos nustatytą terminą, Sutartis bus nutraukta arba Paslaugos teikimas bus sustabdytas ir (ar) nutrauktas.

8.8. Nutraukus Sutartį ir (ar) Paslaugų teikimą šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka, Interneto vizija negarantuoja tolesnio Kliento duomenų saugojimo ir galimybės Klientui perkelti duomenis iš Interneto vizijos į kitus serverius, saugyklas ir (ar) aplinkas.

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

9.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Paslaugas, Interneto svetainę, Klientų sistemą, joje saugomus duomenis, pavadinimus, logotipus, Paslaugų pavadinimus, aprašymus, prekių ženklus, programinę įrangą, dizainus, taip pat visus jų atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, pataisymus ir naujas versijas bei kitus nuosavybės atributus, įskaitant visas jiems priskirtas intelektinės nuosavybės teises, priklauso Interneto vizijai ir šios teisės nėra perduodamos ar perleidžiamos Klientui. Visos teisės į Paslaugas ir Interneto vizijos kūrinius yra saugomos. Joks Interneto vizijos turinys ar kita informacija negali būti atgaminama, viešai skelbiama ar platinama be išankstinio raštiško Interneto vizijos sutikimo.

9.2. Klientas suteikia teisę Interneto vizijai neatlygintinai, neribotą laiką, neribotoje teritorijoje naudoti Kliento pavadinimą ir logotipą Interneto vizijos klientų sąrašuose, Interneto svetainėje, reklamoje, komerciniuose pasiūlymuose. Klientas bet kada gali prieštarauti tokiam jo duomenų naudojimui.

9.3. Klientas neturi teisės atlikti jokių Interneto svetainės, Klientų sistemos ar konkrečių Paslaugų programinio kodo ar kitų sudedamųjų dalių pakeitimų, modifikacijų, taikyti atvirkštinę inžineriją ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti įtakos Interneto svetainės, Klientų sistemos, Paslaugų veikimui ar vientisumui.

10. ASMENS DUOMENYS

Su Paslaugų teikimu susiję asmens duomenys Interneto vizijos tvarkomi kaip nurodyta Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti. Interneto svetainėje taip pat skelbiamas Duomenų tvarkymo susitarimas tiems atvejams, kai Interneto vizija veikia kaip Kliento valdomų asmens duomenų tvarkytojas. Atskiras asmens duomenų tvarkymo susitarimas tarp Šalių nėra sudaromas.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Jei dėl Šalies neteisėtų veiksmų kilo žala kitai Šaliai, kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja kaltąją Šalį atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius.

11.2. Interneto vizija neatsako už jokias pasekmes atsiradusias Klientui, jei Sutartis nutraukiama ir (ar) Paslaugos teikimas Klientui yra sustabdomas ir (ar) nutraukiamas šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

11.3. Interneto vizija neatsako už: (i) Kliento naudojamų ryšių sistemų klaidas ir sutrikimus; (ii) Paslaugų naudojimo sutrikimus dėl kibernetinių atakų, virusų ar kitų trečiųjų šalių veiksmų, išskyrus, kai Interneto vizija nesiėmė bent minimalių saugumo priemonių; (iii) Kliento naudojamo įrenginio gedimus ar praradimą; (iv) Kliento naudojamos operacinės sistemos netinkamą veikimą; (v) kitų programų veikimo sutrikimus; (vi) Paslaugų netinkamą veikimą dėl to, kad Klientas nesilaikė Paslaugų naudojimosi sąlygų; (vii) Paslaugų netinkamą veikimą, atsiradusį dėl Kliento tyčios ar didelio neatsargumo, nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų, netikslių, neteisingų Kliento pateiktų duomenų; (viii) Kliento talpinamą turinį ir jo atitikimą teisės aktams, nes Interneto vizija nekontroliuoja ir neturi įtakos informacijai, perduodamai, gaunamai, laikomai (jei tokia gali būti perduota, gaunama, laikoma) naudojantis Paslaugomis.

11.4. Paslaugos teikiamos vadovaujantis principais „tokios, kokios yra“ ir „tokios, kokios prieinamos“. Interneto vizija negarantuoja, kad prieiga prie Paslaugų bus nepertraukiama arba be klaidų. Atsiradus Paslaugų teikimo sutrikimams, Interneto vizija stengsis juos kaip galima greičiau pašalinti. Interneto vizija neprisiima ir neatlygina jokių nuostolių, atsiradusių dėl Paslaugų veikimo sutrikimų ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai atsakomybę už tokius nuostolius Interneto vizija turi prisiimti pagal taikytinus teisės aktus.

11.5. Interneto vizija negarantuoja, kad Klientas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės pasinaudoti Paslaugomis, nes Paslaugų teikimas priklauso ir nuo kitų veiksnių, kurių Interneto vizija nekontroliuoja, pavyzdžiui, nestabilus ar neveikiantis interneto ryšis, sugedęs Kliento ar Klieno paslaugų naudotojo prietaisas, Paslaugų teikimui reikalingų duomenų nepateikimas ar pan.

11.6. Klientas visiškai atsako už: (i) bet kokios informacijos, kurią jis siunčia, gauna, laiko, naudodamasis Paslaugomis turinį (įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir kt. pažeidimus); (ii) už bet kokią žalą ir nepatogumus, kilusius Kliento galutiniams naudotojams, taip pat už galutinių naudotojų sukeltą žalą Interneto vizijai ir (ar) tretiesiems asmenims (įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir t. t., pažeidimus); (iii) Paslaugų sutrikimo (gedimo atveju), Klientas atsako už operatyvų Interneto vizijos informavimą. Klientas taip pat privalo imtis visų priemonių, kad būtų išvengta su Paslaugų sutrikimu susijusios žalos ar sumažintos atsiradusios žalos pasekmės.

11.7. Šalys neatsako už savo pareigų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties ir (ar) karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Interneto vizijos naudojamas el. sistemas, įskaitant tas, kurias valdo Interneto vizijos paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau, kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys gali nutraukti Sutartį.

12. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

12.1. Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai, susiję su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir Paslaugų teikimo, Klientui siunčiami į jo Paskyrą ir (ar) registracijos Klientų sistemoje ar užsakant Paslaugas pateiktu el. pašto adresu.

12.2. Sutarties vykdymo ir Paslaugų teikimo tikslais tam, kad būtų užtikrintas operatyvus problemų ir klausimų sprendimas susitaria, kad teikia pirmenybę komunikacijai telefonu, išskyrus tuos atvejus, kai klausimo ar situacijos sprendimui yra būtina tiksliai identifikuoti Klientą ir (ar) komunikuoti per Klientų sistemą.

12.3. Klientas privalo nedelsiant informuoti Interneto viziją apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, patikslindamas duomenis Paskyroje arba kitaip pranešdamas Interneto vizijai. Pranešimų išsiuntimas ar skambinimas naudojant paskutinį Interneto vizijos žinomą el. pašto adresą ar telefono numerį laikomas tinkamu informavimu.

12.4. Klientas pranešimus Interneto vizijai privalo siųsti kontaktiniu el. pašto adresu nurodytu Interneto svetainėje.

12.5. Visa informacija, kurią Interneto vizija pateikia Klientų sistemoje, taip pat individualiai el. paštu Klientui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Bendrąsias sąlygas, laikoma pateikta Klientui raštu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarčiai, Bendrosioms sąlygoms ir Specialiosioms sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Interneto vizija gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties, Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, tačiau užtikrinant, kad Interneto vizijai perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Kliento padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis nepakis.

13.3. Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Sutarties, Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami teisme pagal Interneto vizijos buveinės vietą, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitoks teismingumas.

13.4. Klientas-vartotojas, gali spręsti su Interneto vizija iškilusius ginčus ir nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, toks Klientas raštu turi kreiptis į Interneto viziją el. paštu info@iv.lt. Per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo Interneto vizijai neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, jis prašymą ir (ar) skundą dėl Interneto vizijos veiksmų, neveikimo ar ginčo išnagrinėjimo gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/ arba Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai adresu: Mortos g. 14, 03219, Vilnius, elektroniniu paštu: rrt@rrt.lt, per e-piliečio sistemą: https://epilietis.lrv.lt/kreipkis-i-institucija