Ieškoti

SSL sertifikato išdavimo sąlygos

1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp Užsakovo ir Leidėjo išduodant SSL sertifikatą, Užsakovui jas užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį.
1.2. Užsakovas sutinka su Vykdytojo privatumo politika (https://www.iv.lt/privatumo-politika/) kad jo rekvizitai bei kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims, dalyvaujančioms SSL sertifikato administravime. Tikslas – tarpininkavimo paslaugų tinkamas įvykdymas.

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Metinis mokestis už SSL sertifikato išdavimą yra nurodytas Užsakovui paruoštoje sąskaitoje apmokėjimui.
2.2. Mokestį Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui ne vėliau kaip iki sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Vykdytojas turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuotos paslaugos atstatymą.
2.3. Paslaugos parametrai yra nurodyti Sertifikatai.lt svetainėje.
2.4. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.
2.5. Užsakovas sutinka gauti Vykdytojo siunčiamus pranešimus bei sąskaitas elektroniniu formatu.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 2.2. ir 3.2.3. punktuose nurodytų prievolių įvykdymo, Užsakovo vardu pateikti Leidėjui elektroninę paraišką dėl SSL sertifikato išdavimo užsakytam laikotarpiui.
3.1.2. Leidėjui išdavus SSL sertifikatą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti SSL sertifikato viešąjį raktą Užsakovui.
3.1.3. Ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki išduoto SSL sertifikato galiojimo pabaigos, išsiųsti Užsakovo nurodytu el. pašto adresu sąskaitą apmokėjimui su Sutarties 2.1. punkte nurodyta suma už SSL sertifikato galiojimo pratęsimą.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.
3.2.2. Saugoti Vykdytojo suteiktus prisijungimo duomenis.
3.2.3. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties 2.2. punkte numatytos prievolės įvykdymo, pateikti Vykdytojui visus Vykdytojo nurodytus duomenis, būtinus SSL sertifikato išdavimui.
3.2.4. Patvirtinti savo teisę naudotis nurodytu domenu taip, kaip to reikalauja pasirinkto SSL sertifikato leidėjas.
3.2.5. Sutikti su pasirinkto SSL sertifikato išdavimo sąlygomis bei reikalavimais ir jų laikytis.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Vykdytojas yra atsakingas už atvejus, kai nebuvo įvykdyti Sutarties 3.1. punkte išvardinti įsipareigojimai, jeigu tokie atvejai iškilo dėl Vykdytojo kaltės.
4.2. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl SSL sertifikato naudojimo teisėtumo.
4.3. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

5. Sutarties galiojimas

5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties 1.1. punkte išvardintų paslaugų užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.2. punkte numatytą prievolę.
5.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Šiuo atveju Užsakovui nėra grąžinamos sumokėtos įmokos.

6. Kitos nuostatos

6.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.